Säännöt

DOWNIAISET – SUOMEN DOWNIN SYNDROOMA RY:N SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA  

Yhdistyksen nimi on Downiaiset - Suomen Downin Syndrooma ry ja sen kotipaikka on Tuusula.

2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT  

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää ajankohtaisen sekä asiallisen tiedon saantia Downin syndroomasta asiasta kiinnostuneille, perheille joita Downin syndrooma koskettaa sekä ammattilaisille
 • edistää Down-tietoutta valtakunnallisesti
 • pyrkiä vaikuttamaan Down-perheiden ystävä- ja vertaistukitoimintaan
 • ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, jotka läheisesti koskettavat Down-perheitä
 • parantaa Down-perheiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa lisäämällä tietoisuutta ja näin murtamalla syndroomaan liittyviä ennakkoluuloja sekä harhakäsityksiä
 • valtakunnallisesti edistää ja parantaa ihmisten, joilla on Downin syndrooma ja heidän perheidensä yhteiskunnallista asemaa sekä parantaa heidän elämänlaatua

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:

 • edistämään ihmisten, joilla on Downin syndrooma ja heidän läheistensä järjestäytymistä järjestämällä kokoontumisia ja keskustelutilaisuuksia
 • tekemään valistus-, tiedotus-, julkaisu-, neuvonta- ja tutkimustyötä sekä järjestää ensitieto-, vertaistuki- ja virkistystilaisuuksia
 • toimimaan ihmisten, joilla on Downin syndrooma ja heidän perheidensä kuntoutusmahdollisuuksien  ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi tekemällä aloitteita ja ehdotuksia, ottamaan kantaa ja osallistumaan julkiseen keskusteluun kehitysvammaisten huollon, opetuksen, terveydenhoidon, työtoiminnan ja asumisolojen edistämiseksi
 • verkostoitumaan ja toimimaan muiden yhteistyötahojen kanssa
 • edustamaan jäseniään ja heidän läheisiään kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

3. JÄSENET  

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun maksamisella ja tarvittavien henkilötietojen antamisella.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa äänten enemmistöllä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN  

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, kun jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kuukauden ajan. Hallitus voi erottaa kokouksessaan jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT  

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on yksin Puheenjohtajalla tai rahastonhoitajalla sekä varapuheenjohtajalla yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu jäsenille lähetetään postitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntelaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.